2 tug dub khuj hmoob fresno,CA li nyiaj hauv tsev


                 	 6

Tag kis No tim 7/6/2017 Thaum Yav Sawv ntxov Nyob Hauv Fresno,Ca No Muaj Ob tug Dub Nqa Phom Tuaj Mus Khob Qhov rooj Ces Leej Txiv Hnub nyug 60 Ntawd Tsis Paub Ces Txawm Cia li Sawv Mus Qhib Kiag Lub Qhov rooj Ces Ob tug Dub No Tias Yuav yuav  Nyiaj Xwb No Ces Leej Txiv Tias Tsis Muaj Nyiaj li ,no Ces Ob tug Dub No Cia li tib Phom Tua Leej Txiv Tuag Kiag Rau Ntawd Qhov  rooj Sab hauv Tsev Ntawd Kiag Li Lawm Ces Tus Leej Tub Hnubnyug 30 Xyoo No Hnov Phom Nrov Loj Heev Li Ces Tus Leej Tub No Ciali Tsawv Nkaus Tau Nws Rab Phom Askas (AK) No Raws Caum Tua Ob Niag Khejdub No Ua Rau Nkawv Raug Phom Ntau Teg Ces Nkawv Cia li Mus Tuag Tau Ob Niag Kua muag Txia txev Ib tug Mus Tuag Nyob Rau Hauv Tsheb Hos Ib niag Cia li Tuag Kiag Nyob Rau Sab Nraum lub tsheb Tus Leej Txiv Thiab Tub No Puav Leej Yog peb cov Hmoob xwb