5 tug Hmoob koom tua ib tug nplog tuag


                 	 Untitled

Xov xwm hais tias thaum lub 5 hlis ntawv muaj ib pab nyuam hmoob(5leeg) mus play Snooker ntawm ib lub haab thiab tau nrog me nyuam nplog sib ntaus ua rau tuag ib tug nplog. tom qab ntawv tub ceev xwm thiaj tau caum ntes ib tug zuj zus....thiaj ntes tag lawv siv sij hawm yuav luag ob hli. los txog 11/7/2017 no tub ceev xwm thiaj coj lawv mus qhia ncaw thia ua yam ntxwv...Yog sib thab ces sib ntaus xwb txhob muab tua thiaj tsis raug txim hos....Yog koj saib koj tus kheej muaj nqis dua lwm tus, ces koj txhob tua lwm tus vim koj yuav raug txim. Yog koj saib koj tus kheej poob qis thiab tsis npaum lwm tus koj thiaj li muab lawv tua thiab mus nyob lub txim. Nej 5 tug no nej saib nej twb tsis muaj nqis li ib tug nplog lawm thiab.