Hiam tub ntsuag yuam cai tsis muaj tseeb


                 	 Xov xwm tu siab txhua leej txhua tus cov nyob deb nyob zes lo kom nrog paub
qhov teeb meem lawv tau iab liam tias tu me nyuam tub ntsuag no tau muab tus me ntxhais no deev tsis muaj tseeb nawb tu me nyuam mos ab no tseem noj qab nyob zoo li daim duab nej pom no tej tug me nyuam yau 6-7 xyoo no xwb yeej tsis txawj mus ua tej yam phem li ntawv ib zaug li o 

18342450_436951393334300_8160362731426513621_n
qhov lawv tau muab nw khi li no vim yog nw muab tu me nyuam no ev pob tw los  ncaj raug rob rauj thiab raug tu me nyuam no lub pob tws lawv twb coj tu me nyuam no mus kuaj lo lawm tsis muaj teeb meem dab tsis tib neej lub qhov ncauj ces tseem tshaj xob tua lawm thiab nawb nej ua dab tsis los xyuas qhov tseeb tso mam hais nawb
Thov hais rau peb ib tsoom niam tsev txiv tsev txhua tus txhob muab yus tus me nyuam mu rau tej me nyuam yau 6-7 xyoo zov lawv tsis paub dab tsi nawb. thov nej pab Shares thiab Like nawb kom sawv daw paub qhov tseeb nawb tias lawv lam iab hiam tub ntsuag xwb tsis mauj tseeb os
Ua tsaug txhua tus