Hmoob khawb pov khoos


                 	 Untitled

Nyob rau thaib teb lub xeev chees lais lub zos hib khwb pem qaum zos hmoob tau mus pom ib co qhuav hlau ua caj ua ce nws zoo ua tshuaj heev no ces lub zos no hmoob cia li mus khawb tas zej tas zos zoo li nej pom no lawv khaub muaj li 500-600 leej ntawm ib hnub khawb ua teb hav zoov av liab ploog zoo li no.