Hmoob txom nyem nyob qab choj


                 	 3

Muaj ib tug hmoob hu ua kos thoj nyob rau lub teb chaw miskas nyob rau lub lav madison,wisconsin nws tsis muaj tsev nyob lawm nws mus nyob hauv qab choj xwb vim yog nws lub neej tawg tas tsis muaj kwv muaj tij tsis muaj leej twg lawm no yog li leej twg muaj dej saib pab los thov nej mus pab nws thiab kos thoj tus xav tooj yog 608-421-9155.

For more https://www.youtube.com/watch?v=uRF9q6_J1f0