Mi Nyuam hmoob poob deg


                 	 Untitled

Hnub tim 1 lub 4 hlis xyoo 2017 tau muaj ib tus mi nyuam tub hmoob nyob rau nplog teb tau poob deg tas sim neej lawm vim lub caij no yog caij ntuj so nyob rau lub teb chaws asia tej mi nyaum thiaj li nyiam nyiam mus da dej xov xwm zaum no lawv tsis teev tias nyob rau qhov twg tsuas qhia thiab pom duab li no xwb