Niam txiv tsis pub sib yuav nkauj nraug sib pus mus tuag ( thaum pom 1/1/2017 )


                 	 124

Muaj ib khub hluas nkauj hluas nraug nkawv tau sib hlub heev nyob rau lub zos hoyxai mouangrom xaisombon nkawv tau sib pus mus tuag rau ib lub tsev teb ua ntej thaum nkawv yuav noj tshuaj tuag nkawv kuj tau hais 2-3 qho video cia thiab tom qab no tej kwv tej tij tau mus nrhiav tau nkawv ces nkawv twb lwj tas lawm thiaj li muab tau nkawv qhov video coj los tso cia tau saib ua dab muag lawm xwb.

LUS QHIA TEJ LAUS

Xab maim no qhia rau nej tej laus tej hluas tias hais txog kev nkauj nraug sawv daws txhob mus txiav nkawv tej kev sib hlub es yuav tsis pub nkawv sib yuav lawm txawm yuav mab yuav suav los xij tsuav nkawv sib hlub xwb ces puam chawj nkawv yog nej pheej mus txiav tej hluas tej kev sib hlub ua nkawv yeej tshem tsis tau lawm ces yuav nyuaj rau nej xwb yog li ntawv peb hmoob sawv daws yuav tau pauv li mab li suav thiab sawv daws thiaj li yuav vam meej thiab thiaj li yuav tsis muaj tej teeb meem zoo li no tshwm sim ntxiv lawm.

123

LUS QHIA TEJ HLUAS

Yog khub nkauj nraug twg sib sib hlub tiag tiag tsuas tej laus tsis pub sib yuav xwb no ces txhob mus tuag hlo li muaj neej muaj tsav muaj kwv muaj tij cia li mus sab laj rau tej kwv tej tij tias neb yeej sib nyiam sib hlub ib leeg yeej tso tsis tau ib leeg hlo li lawm tab sis niam txiv tsis pub neb sib yuav xwb no ces yeej yuav tsum muaj txoj hau kev rau neb sib tau xwb xwb li txhob mus tuag kiag zoo li no.

MUS SAIB NKAWV QHOV VIDEO UA NTEJ NKAWV NOJ TSHUAJ

https://www.facebook.com/khamsone.sone.14?hc_ref=NEWSFEED