Txiv lom niam kom tuag. Mi nyuam tsis paub noj tau tuag.


                 	 Xov xwm txaus ntshai muaj 3 tug mi nyuam hmoob vaj noj qhaub cij tuag nyob zos noos hais, nroog mias moj, xeev vias cas uas tau tag sim neej thaum hnub tim 25/10/2017, tsev neeg tau hais paub tias leej txiv mus hauj lwm vias cas los txog tom kev ntawm cov khw muaj qhaub ci Xim Qhais nws tau yuav ib lub qhub cij paj teb los noj, tab sis lub sij hawm thaum nws caij tsheb muaj neeg coob coob ces leej txiv txaj muag noj cia li muab cia lawm, thaum los txog tsev mi nyuam dhia daj vog tuaj tos ces leej txiv txawm cev lub qhaub cij rau tus hlob nqa mus txiav ua 3 ya faib lawv 3 viv ncaus noj, tus hlob tseem xaiv qhov qab noj yav nruab nrab thaum lawv 3 leeg noj tas nrho xwb ces tus hlob hais tau kiag 2 lo lus tias niam kuv sab heeb no xwb ces vau hlob lawm, leej niam mus saib twb tuag lawm hos 2 tug tab tom yuav tuag lawv muab tsaws rau saum tshev luv thaiv xa mus tsev kho mob twb tsis tau txog siav tu lawm thiab mas txaus hlub heev li, pab mi nyuam no tus hlob muaj 7 xyoo ntau, tus nrab muaj 5 xyoo ntau thiab tus yaus muaj 4 xyoos.

2 niam txiv no muaj mi nyuam tag nrho 4 leeg tuag 3 tug no lawm tshuav ib tug noj mis lawm xwb, thiab yog ib tse neeg txom nyem heev, nkawv 2 niam txiv yog hmoob xeem vaj nyob xeev khuam tab sis nkawv tuaj xauj tsev nyob rau ntawm noos hais uas yog lub zos nas paj phaij, xeev vias cas, tus txiv ua hauj lwm tsav tsheb nrau kev hos tus niam zov mi nyuam. pab mi nyuam no tuag tau txaus hlub heev li nawb kwv tij hmoob cov mi nyuam no hnav mi khaub ncaws khaub hlab nyho xwb twb tuag nag hmo tsaus ntuj lawm hnub no tsaus ntuj twb tsis tau tu zam li os, lawv muab tus hlob los ua dab ua qhua xwb hos 2 tug yau ces cia li coj mus faus thaum tsaus ntuj tim 26 no lawm xwb.