Police Nrhiav tau tus ntxhais Lucky Xiong lawm


                 	 20622007_579982902391500_8246933139667860364_n

Tub ceevxwm Nrhiav Tau Tus Me Ntxhais Lucy Xiong Lub Cev Tuag Lawm  Tej zaum Yog Nws Chim siab Nws Rov Dhia Dej Tuag Xwb Losyog Tejzaum Muaj Neeg Phem Ua Rau Nws Tuag, Tubceevxwm Tseem Tsis Tau Paub Tseeb Tab sis Lawv Kuj Ntes Tau Tus Pojniam Meskas Uas Tau Siv Nws Cov Credit Cards Ntawd Lawm Thiab Tab sis Tus Pojniam Meskas No Nws Kuj Tsis Lees Tias Nws Yog Tus Tua Lucy Xiong  Nws Tsuas Tias Nws Tau Khaws Tau Lucy Xiong Lub Hnabkauspaus Nyob Rau Hauv Tus Kwj deg Ze Rau Ntawm Txoj kev McKinley Thiab First Ntawd Xwb, Ces Nws Ciali Coj Mus Siv Lawm Xwb Thiab Coj Cov Credit Cards Coj Mus Pauv Khoom Ntawm Ib tug Txiv neej Mev Lawm Xwb no