Tuag vim cov laus tsis yuav poj niam rau


                 	 996

Hnub Tim 20 Lub 3 Hlis xyoo 2016 Nov tau muaj Ib Tug Hluas Hmoob Lauj Khiav Tuaj Nyob hauv zos lav 52 Vim nws Niam thiab Txiv Tsis Kam Yuav Poj niam Rau Es Nws tu siab heev nws Rov Muab Phom Tua Nws Tuag  nyob rau hauv nws tus txheeb ze nyob hauv zos lav 52 no lawm Cov Duab Nov Muab Ntawm Tus Phoojywg Hauv Internet Los tsis paub qhov tseeb tias yog li cas tiag thiab tab sis lawv tau hais tawm yog vim li no