Tub sab tua kasnas zam suav tsev neeg thaibteb


                 	    

Xov xwm tau hais tawm tias hnub tim 24/4/2018 sij hawm 5 moos tsaus ntuj tus kasnas thiab tsev neeg nrog rau pojniam 2 tug mi nyuam tau raug tua nyob ze ciam teb thaib thiab nplog kev mus phucheefa nyob rau lub xeev wiangkaen chinagrai ,kev puas tsuaj zaum no xov xwm tau hais tawm hais tias tub sab tau tua rau kasnas lub tsheb tau raug tus niam kasnas thiab ib tug mi ntxhais muaj li 5 xyoo tau tas sij neeg ntawm chaw tam sim ntawv ho kasnas thiab ib tug mi tub ces raug mos txwv sab kawg kiag lawv tau muab xa mus hoosmaum wiangkaen lawm sab kawg nkaus li no .