Tub tua niam


         	 Untitled

Xov xwm tu siab tsab xov xwm no tshwm sim rau hnub tim 15/8/2017 muaj ib tug tub hmoob hnub nyug li 31 xyoos tau muab nws niam nkaug tua niam tuag nyob rau lub xeev california lub zos fellerton 2 niam tub tau sib cav xwb ces tus tub tsis zoo siab ces tus tub cia li muab tus niam tua tuag lawm kuj tua tus txiv tshiab sab kawg li thiab ces tam sim no police muab tus tub ntes mus lawm         
Tags: Tub tua niam